PDF – Speciale om naturfilm og kulturelle strømninger

PDF - Speciale om naturfilm og kulturelle strømninger

SYNOPSIS
Naturfilm og tv tiltrækker et stort antal seere, men er som genre fortsat relativt uudforsket i filmvidenskabelig litteratur. En beskrivelse af den historiske udvikling i naturfilm og tv belyser genrens baggrund,og finder at repræsentationer af dyret som dyr (versus dyret som metafor) er bredt tilstede i kulturen, førhen og nu. En kronologisk fremstilling af genreudviklingen, med særligt fokus på europæiske (herunder danske) forhold, peger på at genrens udvikling har forløbet i to tematiske spor, der adskiller sig ved graden af menneskelig tilstedeværelse i billedet, således at (1) ekspeditionsfilm og (2) rent naturhistorisk orienterede udgør to stilistiske og indholdsmæssige poler. Bærende værdiers struktur i et stort filmmateriale tegner tilsammen et kompleks af natursyn, der varierer på tværs af tid og undergenrer. Tre kulturelle hovedstrømninger identificeres i naturfilm og tv: (1) oplysning, (2) romantik og (3) realisme. Førkulturelle aspekter diskuteres i den forbindelse. Med baggrund i disse studier, analyseres tre nyere værker (tv og film). Værkernes bærende værdier, intertekstualitet, form, stil, lyd og billede beskrives og sammenholdes i en afsluttende perspektivering. Implikationer af analysernes fund diskuteres med udgangspunkt i en sammenligning af relevante miljømæssige realiteter.


ABSTRACT
There is a great audience for wildlife films. Still, the genre remains relatively unexplored in academic film literature. The evolution of the genre and its historical backdrops are portrayed, and find that representations of animals as animals (vs. animals as metaphors) are widely distributed in our culture, previously and today. A demonstration of chronological genre evolution, with a special focus on European (namely Danish) circumstances, points towards a development proceeding in two main tracks of topics, separating by degrees of human appearance in the scenes, in such way that (1) expedition films and (2) merely natural history orientated films constitutes two opposites of style and content. Structures of implicit values in alarge collection of film material constructs a complex build of perceptions of nature, variable across time and subgenre. Three cultural lineages are identified in wildlife film and television: (1) enlightenment, (2) romanticism, and (3) realism. Precultural traits are discussed. On the background of these studies, three contemporary cases of wildlife television and film are analysed. Implicit values, intertextuality, form, style, sound and images are described and compared in a concluding perspectivation. Implications in results of the analyses are discussed in context of environmental realities.

Skriv et svar